หน้าแรก  ประวัติชมรม  กิจกรรมและข่าวสาร  ฟังเพลงออนไลน์  ลิงค์เพื่อนบ้าน  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา 

เมนู

 

 

 

 

ดุริยางค์ทหารเรือ

          ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาการทหารให้ทัดเทียมอารยประเทศ จึงทรงสนับสนุนให้มีวงดนตรีเพื่อการ เดินสวนสนามของทหารแบบตะวันตก   และในปี พ.ศ.2421 ได้ก่อตั้งหน่วยดุริยางค์ของทหาร เรียกว่า "กรมแตรมะรีน" เป็นแตรวงสำหรับทหารเรือ ใช้บรรเลงทั้งบนบกและบนเรือรบ ในพิธีการสำคัญ เช่นเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี โดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีเมื่อปี พ.ศ.2540 การไปราชการในครั้งนั้น มีร้อยเอก ฟุสโก เป็นผู้บังคับบัญชากองดุริยางค์ทหารเรือ   ได้บรรจุในอัตรากำลังของกองทัพเรือครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2448 มีชื่อว่า "กองแตร" มีเรือเอกหลวงพิมลเสนี เป็นผู้บังคับ   กองแตรเจริญก้าวหน้าอย่างมากสมัย จอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตเป็นผู้บัญชาการ กรมทหารเรือ ทรงโปรดการดนตรี และได้วางรากฐานหลักสูตรการศึกษาวิชาการดนตรี เรียกว่า "วิชาการแตร" เมื่อปี พ.ศ.2449

           ในปี พ.ศ.2455   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งวงดุริยางค์ มีชื่อว่า "วงเครื่องสายฝรั่งหลวง" สังกัดกรมมหรสพ กระทรวงวังหลัง  ในปี พ.ศ.2478 กองแตร ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหมวดดุริยางค์ทหารเรือ แบ่งส่วนราชการเป็นสองส่วนคือ แผนกแตรวง และ แผนกซอวง  ซึ่งแผนกซอวงก็คือ วงดุริยางค์ราชนาวี    กองดุริยางค์ทหารเรือได้จัดตั้งโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ขึ้นในปี พ.ศ.2500 เพื่อรับบุคคลพลเรือนเข้ามารับการฝึกหัดเป็นนักดนตรีทหารเรือ ต่อมาจัดตั้งวงดุริยางค์ซิมโฟนี่ แสดงในรูปแบบคอนเสิร์ตครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2502 และจัดตั้งวงดนตรีไทยเดิม  วงหัสดนตรี  นักร้องประสานเสียง เพื่อปฏิบัติภารกิจทั้งในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานต่างๆ จนได้รับคำชมเชย และสร้างชื่อเสียงให้กองทัพเรือตลอดมา
             

            นัก ร้องดุริยางค์ทหารเรือได้แก่  ฉวีวรรณ  เปลี่ยนทันผล, สมจิต  ตัดจินดา, สมใจ  ตัดจินดา, สมยศ  ทัศนพันธ์, อุไรวรรณ  คล้ายบรรเลง, บุญส่ง  สุนทรโรหิต, เฉลิม  แก้วสมัย,                           เอมอร  วิเศสุด,    สมศรี  ม่วงศรเขียว, ศรีสอางค์  ตรีเนตร และวงจันทร์  ไพโรจน์ เป็นต้น

 

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 28/04/2010
ปรับปรุง 09/06/2016
สถิติผู้เข้าชม 144,217
Page Views 186,588